Funció i objectius

Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promocdió de l'Autonomia Personal és fruit del conveni de col·laboració entre la Conselleria d' Afers Socials, Promoció i immigració del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, signat el 7 de desembre de 2007. 

La Càtedra es va desenvolupar amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels majors. Mitjançant estudis i investigacions, es promou un coneixement en profunditat del concepte de l'envelliment i de dependència, per poder desprès exposar les demandes i les necessitats de les persones majors a una societat que cada vegada es veu més influïda per l'augment constant de la longevitat. A més, pretén que es prengui consciència dels problemes actuals dels més grans, i no només dels aspectes sanitaris, sinó també d'altres aspectes que afecten igualment a aquest sector de la població, però que molt sovint s'obliden. La problemàtica anirà creixent amb el pas dels anys, per tant, no s'ha de descuidar, ni s'ha de resoldre de manera parcial, sinó que s'ha de lluitar per combatre les dificultats des de l'arrel i eliminar-les.

Així que, un dels objectius primordials de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promocdió de l'Autonomia Personal serà afavorir que les persones majos puguin adquirir el rol que se mereixen dins la societat, sense risc d'exclusió social. La funció serà aportar informació i formació suficient per fomentar l'autonimia dels majors , de manera, que puguin millorar el seu nivell de vida reduint la dependència a altres persones.

Per tant, des de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promocdió de l'Autonomia Personal es promouen una sèrie de projectes encaminats al assoliment dels objectius. A continuació, s' exposen els projectes, futurs i actuals, en els que se està treballant.

  1. La participació i formació d'experts universitaris en matèria de gerontologia. És a dir, mitjançant experts es pretén documentar, formar i donar habilitats a persones que es dediquin o que es dedicaran en un futur a les persones majors. Es vol garantir que adquireixin una formació multidisciplinària i completa per afrontar les demandes d'aquest sector de la població.
  2. Recerca sobre el sector de la població de persones grans, amb especial esment a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència. Amb les investigacions es pretén aprofundir en els conceptes d'envelliment i de dependència, per tal, de assolir quins problemes, demandes, necessitats i desitjos són els que s'hi presenten i quines són les solucions més adequades per cada cas. I sobretot, amb els estudis es vol arribar a fomentar l'autonomia d'aquestes persones, afavorint que puguin un desenvolupar un adient paper la societat.
  3. Informes periòdics sobre la realitat social en persones grans.
  4. Disseny d'instruments metodològics sobre avaluació de recursos d'atenció, especialment, els residencials. És important, conèixer els vertaders serveis i prestacions que reben els majos i, a més, examinar si són suficients i són els adients.
  5. Construcció de xarxes nacionals i internacionals de recerca i formació en la matèria. Així, la Càtedra promou compartir els coneixements propis, però també, enriquir-se amb els nous descobriments, els estudis més importants i tota la informació que pugui resultar significativa per afavorir una millora en aquest sector de la població.